הצהרת פרטיות

 

מדיניות RECKITT BENCKISER (Near East) Ltd וחברות הבת ו/או האם שלה (להלן "בנקיזר") הנה לכבד ולהגן על פרטיותו של כל אדם המבקר באתר. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שייאסף על ידי בנקיזר ואת השימוש שייעשה על ידה במידע זה. כמו כן, הצהרה זו תנחה אותך מה עליך לעשות אם אינך מעוניין באיסוף או שיתוף פרטיך האישיים בעת ביקורך באתר או כאשר אתה מגיב לפרסומות החברה או לכל הודעה אחרת מטעמה.

 

בנקיזר עשוייה להכניס שינויים בהצהרת פרטיות זו ולפיכך מומלץ כי תבקר מעת לעת בדף זה על מנת להבטיח שקראת ואישרת את הצהרת הפרטיות העדכנית ביותר.

 

מידע אישי מזהה

בנקיזר לא תאסוף כל פרט המאפשר זיהוי אישי שלך (דהיינו, שמך, כתובתך, מספרי טלפון או כתובות דוא"ל), אלא אם כן תספק לנו אותו מרצונך החופשי.

 

בעת הזנת מידע אישי מזהה, אנו עשויים לשאול אותך אם ברצונך לקבל מאיתנו הודעות גם בעתיד, כגון עלונים, דואר אלקטרוני או כל מידע אחר. תוכל לבחור שלא להיכלל ברשימת התפוצה.

 

אם אינך מעוניין באיסוף מידע אישי מזהה אודותיך, אנא הימנע מלהזין אותו. אם כבר מסרת מידע זה וברצונך להסירו מן הרשומות שלנו, בקר בדף "צור קשר" שבאתר ובקש מאיתנו למחוק את המידע.

 

בנוסף לאספקת השירות או המידע שביקשת, מידע אישי מזהה אודותיך יכול לסייע לנו גם במעקב אחר האופן שבו אתה משתמש באתר החברה ובמוצריה. אנו עשויים אף לשלב את המידע שתספק לנו עם מידע שנאסף בנפרד, כולל מידע שייתכן וסיפקת לארגונים אחרים (על בסיס ההסכמה כי הוא ניתן לשיתוף), כמו גם מידע ציבורי. מידע משולב זה יסייע לנו, לדוגמה, בתכנון משופר של מוצרינו, אתרי האינטרנט והמודעות שלנו. לשם כך, אנו עשויים גם לחלוק את פרטיך עם חברות המבצעות עבודות עבורנו. חברות אלה הסכימו להשתמש בפרטיך אך ורק בהתאם להנחיותינו, ולקבוע נהלים שיבטיחו הגנה על המידע.

 

אם נידרש לחלוק את פרטיך עם חברה כלשהי בדרך אחרת מן המתואר לעיל, נפנה אליך תחילה ונאפשר לך להסיר את המידע ממסד הנתונים שלנו, אלא אם כן כבר הבעת מראש את הסכמתך לשיתוף זה.

 

 

ילדים

לבנקיזר ד,מבצעות עבודות עבורנו. חברות אלה הסכימו להשתמש אך ורק בגמה, בתכנון ףל מידע שייתכן וסיפקת לארגונים אחרים יות שלנו לצורות אין כל כוונה לאסוף מידע אישי מזהה (דהיינו, שמות, כתובות, מספרי טלפונים או כתובות דואר אלקטרוני) ממי שגילם פחות משמונה עשרה שנים. במקרה הצורך, בנקיזר תורה במפורש לילדים שלא למסור מידע מסוג זה. אם סופק לבנקיזר מידע אישי מזהה על ידי ילד, באפשרות ההורה או האפוטרופוס של הילד לפנות אלינו דרך דף "צור קשר" שבאתר ולבקש למחוק את המידע מן הרשומות שלנו.

 

מידע אישי שאינו מזהה הנאסף אוטומטית

במקרים מסוימים, אנו עשויים לאסוף מידע שקשור אליך אך אינו מאפשר זיהוי אישי, כגון סוג הדפדפן שבו אתה משתמש, סוג מערכת ההפעלה של המחשב שברשותך או שם התחום של האתר שממנו קושרת אל אתר החברה או אל המודעה שלה. אנו משתמשים במידע זה לצורך שיפור ההבנה של תחומי העניין של הלקוחות ושיפור שירותינו ואתרי האינטרנט שלנו.

 

מידע שאנו עשויים למקם אוטומטית בדיסק הקשיח של המחשב שלך

כשאתה צופה באחד מאתרי האינטרנט או במודעות שלנו, אפשר שמידע מסוים יישמר במחשב שלך, לדוגמה, ייתכן שיישמר מידע בקובץ Cookie או קובץ דומה. מטרת שמירת המידע היא לאפשר לנו לתפור במיוחד את אתר האינטרנט או את המודעה לצרכיך ולהעדפותיך. ברוב דפדפני האינטרנט, באפשרותך למחוק קובצי Cookie מן הכונן הקשיח של המחשב, לחסום קבצים מסוג זה או לקבל התרעה לפני אחסונו של הקובץ. למידע נוסף אודות פונקציות אלה, עיין בהוראות הדפדפן שלך או מסך העזרה. שים לב, כי הסרה או חסימה של קובצי Cookie עלולים למנוע ממך להשתמש באתר האינטרנט שלנו בצורה מלאה.

 

יצירת קשר

אם מסרת באתר מידע המאפשר זיהוי אישי שלך, ואתה מעוניין במחיקת המידע מן הרשומות שלנו, בקר בדף "צור קשר" שבאתר ובקש מאיתנו למחוק את המידע.

 

 

 

 

להוציא במקרים המפוןרר בתכלית האיסור, להוציא במקרים המפוןרן כסה ת כן, בין אם בתוקף סימנים מסחרים התעורר RECKITT BENCKISER (Near East) Ltd., ח.פ. 512790908. כל הזכויות שמורות.

רח' הנגר 6, הוד השרון.