תנאי השימוש באתר

גולשים יקרים!


אנא קראו את תנאי השימוש באתר לרבות הצהרת הפרטיות המצויה בסופם של תנאי השימוש ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, המהווים הסכם בינינו וביניכם (להלן: "תנאי השימוש"),
באופן יסודי בטרם תעשו שימוש כלשהו בשירותי האתר ובתכניו.


חשוב לדעת!


הגלישה באתר ו/או הצפייה ו/או השימוש באתר ותכניו או בחלק מהם יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש ולהתקשרות בהסכם זה. אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או חלק מהן אל תגלשו באתר, אל תצפו בו, אל תשתמשו בתכניו ואל תנצלו את תכניו ושירותיו בכל דרך אחרת.


תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש והגלישה באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.

 

בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאי שימוש המופיעים באתרים אחרים המנוהלים ומופעלים על ידי בנקיזר ו/או חברות הקשורות עמה יגברו הוראות תנאי שימוש אלה.א. מבוא


חברת RECKITT BENCKISER (Near East) Ltd., ח.פ. 512790908 (לעיל ולהלן "בנקיזר") מפתחת ומפעילה של אתר אינטרנט בקשר עם המוצר המיועד לצרכניו למתעניינים בו וכן לקהל הרחב בכלל. האתר ממוקם תחת שם המתחם שבבעלות בנקיזר שכתובתו הנגר 6 הוד השרון (לעיל ולהלן: "האתר").ב. כללי

1.      האמור במבוא ובהקדמה שלפניו וכן בהצהרת הפרטיות שלהלן הנם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

2.      הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנה מטעמי נוחות בלבד.

3.      בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

"גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש ו/או המשתמש באתר.


"תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור- קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

 

ג. תנאים כלליים

 

4.      הגלישה והשימוש באתר ייעשו למטרות בידור ומידע אישי, ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לפרסם מחדש ו/או לתקן את תוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב מבנקיזר.

5.      בנקיזר שומרת על זכותה להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר, המידע המופיע בו, תכני האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות של תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר. בנקיזר שומרת על זכותה להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם. בכל מקרה, לא תישא בנקיזר באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

6.      בנקיזר רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.      בנקיזר תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים. מובהר בזאת כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים יחשב כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו ויחייבו את הגולשים.

8.      זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר ובכל החומרים ובמידע שבאתר ולרבות בשם האתר, בתוכן ובמידע המאוחסנים בו, הנן בבעלותה הבלעדית של בנקיזר ו/או חברות הקשורות עמה. עצם השימוש באתר או הגישה אליו אינו מהווה העברה של זכויות הבעלות וזכויות הקניין הרוחני לצד שלישי כלשהו וכל הזכויות והבעלות על אתר זה ותכניו נשארים קניינה הבלעדי של בנקיזר ו/או מי מטעמה.

אלא אם כן צויין אחרת, כל סימני המסחר באתר הינם בבעלות בנקיזר ו/או חברות הקשורות עמה, בין אם סומנו באחד מהסימולים או ובין אם לאו.

9.      התכנים והמידע המופיעים באתר עשויים להיות לא מעודכנים או מדוייקים ובנזיקר אינה מחוייבת לעדכנם בכל עת. עידכון האתר ייעשה מעת לעת ובהתאם לנוהלי העבודה של בנקיזר ובנקיזר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל עניין הקשור באי עדכון המידע ו/או בדיוק המידע באתר.

10. 10.1. כל הודעה ו/או חומר שיועלו על ידי גולש לאתר לא יהיו סודיים והם ייחשבו לרכושה הבלעדי של בנקיזר לצמיתות.

10.2. בעצם ההעברה או ההצבה של הודעה או חומר כלשהו באתר מסכים הגולש לכך כי בנקיזר וכל מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות כל שימוש בהודעה ו/או בחומר לכל מטרה, לרבות שכפול, העברה, פרסום, שידור והצבה באינטרנט ולגולש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בנקיזר ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור, ובכל מקרה מוותר הגולש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

10.3. בנקיזר אינה מחוייבת בשם דרך להגיב להודעות ו/או לחומר המוצבים באתר וכן אינה מחוייבת לספק פיצוי כלשהו בגין הודעה ו/או חומר כאמור.

10.4. בנקיזר אינה מתחייבת לסקור את כל ההודעות ו/או החומרים המוצבים באתר. עם זאת, בנקיזר תהיה רשאית להסיר כל הודעה או חומר אשר יימצא על ידה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלתי מקובל ו/או בלתי חוקי ו/או נוגד את הוראות תנאי שימוש אלה.

10.5. מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות הרשאה ו/או עידוד להעלות לאתר הודעה ו/או חומר בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה והעלאת חומרים כאמור הנה אסורה בהחלט.


ד. הצהרות והתחייבויות


11. הגולשים באתר מצהירים ומתחייבים כדלקמן:


11.1. כי יצייתו להוראות תנאי השימוש במלואן ולהוראות כל דין במסגרת גלישתם ושימושם באתר.


11.2. כי הם לבדם ובאופן בלעדי יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותם על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע להם כי בנקיזר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם השימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או בחלק מהם. הגבלה זו תחול גם אם בנקיזר ו/או מי מטעמה צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש.


11.3. כי ידוע להם כי בנקיזר מספקת תכנים בלבד, והיא אינה מספקת כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט וקבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.


11.4. לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מבנקיזר.


11.5. לא לשלוח ו/או להתקין ו/או להעביר לאתר ו/או באמצעותו מידע ו/או חומר שאינם רשאים להעלותם על פי דין או חוזה, לרבות מידע ו/או חומר שיש בהם משום איום, הוצאת דיבה, השמצה, גסויות וכל חומר ו/או מידע פוגע ו/או בלתי נאות ו/או פורנוגרפי ו/או גנוב ו/או שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או העלול להוות ו/או לעודד התנהגות שעלולה להיחשב כעבירה פלילית ו/או כעבירה על החוק, לרבות בשל הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחרי, דיני הגנת הפרטיות ודיני איסור לשון הרע.


11.6. לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו למטרות רווח או למטרת מסחריות.

 

11.7. לא לערוך ולא לגרום ו/או לאפשר עריכת כל שינוי בכל תוכן ו/או מידע המופיע באתר, ללא אישור מראש ובכתב של בנקיזר.

 

11.8. לא לכלול באתר קישור כלשהו לאתר אינטרנט ללא אישור מראש ובכתב של בנקיזר.

 

11.9. כי כל שימוש, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר יעשו לשימוש אישי בלבד ובהתאם להוראות הספציפיות המופיעות בכל דף ודף מדפי האתר. על אף האמור לעיל, מותרת "הורדה" או הדפסה של עותקים מהמידע כאשר הדבר נעשה שלא לשימוש אישי בלבד, וזאת ובכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים:


מדובר בשימוש חד פעמי;


לא יבוצע כל שינוי ו/או עיבוד של המידע;


המידע לא יוצג ו/או יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט;


השימוש לא נעשה, באופן ישיר או עקיף, לשם הפקת רווח;


יינתן קרדיט הולם לאתר.

 

11.10. לפצות ו/או לשפות את בנקיזר וכן כל גוף אשר קשור לבנקיזר ו/או גוף אחר מטעמם ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רשיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותתבע בנקיזר לדין על ידי אחד או יותר מהגורמים הנ"ל, בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש, שומרת בנקיזר על זכותה לנהל את ההגנה בעצמה בהליכים שיינקטו כנגדה, והגולש מתחייב לשתף פעולה עם בנקיזר בכל הליך משפטי כאמור.

 


ז. הגבלת אחריות


12. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (
AS IS). בנקיזר אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראית כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן והמידע באתר ו/או זמינות השירותים, התוכן והמידע ו/או ביחס לאבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

13. השימוש בכל מוצר המיוצר ו/או משווק על ידי בנקיזר אשר מפורסם ו/או מוצג ו/או נזכר באתר (להלן "המוצר") ייעשה אך ורק בהתאם להוראות השימוש הרלוונטיות אשר מצורפות אל אותו מוצר, וככל שנכללות באתר הוראות לשימוש ביחס למוצר מסויים אין בהן כדי למצות את הוראות השימוש הרלוונטיות ביחס לאותו מוצר. עוד מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות השימוש של המוצר לבין האמור באתר תגברנה הוראות השימוש המצורפות למוצר והן בלבד תחולנה על השימוש במוצר. אחריותה של בנקיזר בקשר עם השימוש במוצר כיצרנית ו/או משווקת תהיה בהתאם להוראות כל דין החלות על יצרן ו/או משווק אך בכל מקרה אין באמור באתר כדי להרחיב את אחריותה בקשר עם המוצר ו/או להחיל עליה אחריות נוספת בקשר עמו.


14.בנקיזר לא תישא באחריות ביחס לתכנים ו/או מידע אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ולמוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם. בנקיזר לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן, אם וככל שישנן מודעות כאלה.על הגולשים באתר חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי בתוכנה של מודעת פרסום, מבצע או קופון, כולל שינויים בפרטי ההנחה. כל שינוי מסוג זה ושינויים אחרים שהוזכרו, מהווה הפרת הזכויות החוקיות של בנקיזר, כמו גם עבירה פלילית.פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד בנקיזר או מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם. בנקיזר לא בדקה את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, בנקיזר אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד בנקיזר ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור.

 


15. בנקיזר שומרת בידה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע בכל עת שימוש באתר, או בחלק ממנו, על ידי כל גולש עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו או המפריע לשימושם של גולשים אחרים. בד בבד, בנקיזר שומרת לעצמה את הזכות להוריד, בכל עת, מאתריה כל תוכן שהועלה לאתר ואשר לפי שיקול דעתה הבלעדי ימצא שיש להסירו.16. בנקיזר לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.17. בנקיזר לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהגלישה והשימוש באתרי בנקיזר.18. באתר בנקיזר עשויים להופיע קישורים (
links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. בנקיזר אינה אחראית לשירותים ו/או לתכנים המופיעים באתרים אחרים, לרבות כל פגיעה ברגשות הגולשים. בנקיזר אינה אחראית למוצרים ו/או לשירותים אשר ניתן לרכוש מאתרים אחרים, לרבות אבטחת המידע המבוקש באתרים אלה. הימצאות קישור באתר בנקיזר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. בנקיזר מצהירה כי לא ננקטו מטעמה צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול באתרים האחרים הנ"ל או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור. "אתר אחר" הנו כל אתר שאיננו מנוהל ומופעל על ידי בנקיזר. ביחס לאתרים המנוהלים ומופעלים על ידי בנקיזר, יחולו תנאי השימוש המפורטים באותו אתר.בנקיזר ממליצה לבדוק כל אתר אחר לפני גלישה ונטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.


ח. שונות


19. על תנאי השימוש וכל סכסוך הנובע ו/או הקשור עמם ו/או עם הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או התוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל העניינים כאמור מוקנית לבית-המשפט המוסמך במדינת ישראל בלבד כמפורט להלן. כל סכסוך הנובע ו/או הקשור עם תנאי השימוש ו/או עם הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או התוכן המופיע בו יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ובו בלבד.20. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחיות בלבד ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפירושן.21. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם בין בנקיזר לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של בנקיזר במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.22. כל גולש רשאי להעביר לבנקיזר הודעות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת service.israel@reckittbenckiser.com או לפי הכתובת רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ רח' הנגר 6 הוד השרון. כל ההודעות שיישלחו לאתר ייחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שיישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה ייחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.