Algemene voorwaarden

 

BELANGRIJK Toegang tot en gebruik van deze website en alle websites van Reckitt Benckiser (hierna ‘website/websites’ genoemd) is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van deze website, stemt u in met de voorwaarden; indien u niet instemt met deze voorwaarden, dient u deze website niet te bezoeken. Onze websites kunnen aanvullende algemene voorwaarden bevatten die gelden voor het gebruik van de betreffende websites. Wanneer er een conflict bestaat tussen deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden op een van onze websites, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang. Reckitt Benckiser behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of toegang tot de websites te beëindigen. Wij raden u dan ook aan deze pagina regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de meest recente juridische kennisgeving en andere aanvullende algemene voorwaarden, omdat deze bindend zijn.

 

U kunt op deze website surfen voor uw eigen plezier of voor informatie. Alleen voor eigen gebruik of voor niet-commerciële, educatieve, particuliere of huiselijke doeleinden mag u gegevens van de website downloaden naar één computer of afdrukken. Zonder schriftelijke toestemming van Reckitt Benckiser mag de inhoud van deze website echter niet worden gedistribueerd, gewijzigd, overgebracht of herzien. U mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen koppeling (zoals door middel van een link of deeplinki) tot stand brengen met deze website vanaf een website van derden.

 

Tenzij anders vermeld, zijn het copyright (auteursrecht) en andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op de website (inclusief zonder beperkingen foto’s en grafische afbeeldingen) eigendom van Reckitt Benckiser of haar licentiegevers. Geen enkele aanspraak of intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen aan derden door het gebruik van deze website. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot alle aspecten van deze website blijven het exclusieve eigendom van Reckitt Benckiser of van haar licentiegevers. Voor de websites van Reckitt Benckiser geldt het copyright en andere toepasselijke wetgeving. Als u zich niet houdt aan de voorwaarden in deze Juridische kennisgeving of in enige andere website, vervalt automatisch uw recht op het gebruik van deze websites. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 

 Als u formeel contact wilt opnemen met Reckitt Benckiser met betrekking tot een juridische kwestie, kunt u contact opnemen met uw lokale Reckitt Benckiser-onderneming. Op onze overkoepelende website, reckittbenckiser.com, vindt u een lijst met alle lokale vestigingen.

 

 Het materiaal op de website wordt geleverd ’as is’, zonder condities, garanties, verklaringen of andere voorwaarden. Reckitt Benckiser geeft geen garanties en verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website of enige andere websites die gelinkt zijn aan deze website. Reckitt Benckiser kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud. De gegevens op deze website kunnen gedateerd zijn en Reckitt Benckiser verplicht zich er niet toe dergelijke gegevens bij te werken. Dienovereenkomstig biedt Reckitt Benckiser deze website aan op voorwaarde dat, voorzover wettelijk toegestaan, Reckitt Benckiser alle verklaringen, garanties, condities en andere voorwaarden uitsluit die, met uitzondering van deze Juridische kennisgeving, kunnen gelden in relatie tot deze website.

 

 Websites die zijn ontworpen om informatie te verschaffen over onze gezondheidsproducten of geregistreerde geneesmiddelen zijn niet bedoeld als medisch advies of gebruiksinstructies, maar slechts als algemene informatie waarop niet kan worden vertrouwd door individuen of voor specifieke doeleinden. Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voor advies over de behandeling in individuele gevallen.

 

 Reckitt Benckiser (evenals aan haar gelieerde ondernemingen en enige functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van Reckitt Benckiser en aan haar gelieerde ondernemingen) kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte of bijkomende schade, gevolgschade dan wel schadevergoeding die voortvloeit uit: (a) het (niet) kunnen bereiken van deze website, (b) het (niet) kunnen gebruiken van de inhoud van deze website of van (c) de inhoud van enige andere website die is gelinkt aan deze website. Bovendien garandeert Reckitt Benckiser niet dat deze website of de server die deze toegankelijk maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De volledige kosten van noodzakelijke diensten, herstel of correctie zijn voor uw rekening en niet voor rekening van Reckitt Benckiser en ieder vonnis in een daarmee verband houdende gerechtelijke actie zal zijn beperkt tot geldelijke schade en zal aan geen enkele partij een injunctie of bevel opleggen anders dan het betalen van een geldbedrag.

 

 Wanneer u berichten of gegevens via het internet verzendt of overdraagt naar deze website, zijn deze en worden deze behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Door het overdragen of verzenden van enig bericht of gegeven naar deze website stemt u erin toe dat Reckitt Benckiser, of de aan haar gelieerde ondernemingen, uw bericht en/of gegeven voor elk doel kan gebruiken, waaronder reproductie, overdracht, publicatie, uitzending en openbaarmaking. Reckitt Benckiser is op geen enkele wijze verplicht te reageren op berichten die naar deze website zijn verzonden, noch tot enige (schade)vergoeding met betrekking tot dergelijke berichten en/of gegevensverstrekking. De gegevens die u verzendt zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving en u wordt geacht deze wetten niet te overtreden, waaronder de wetten betreffende het verzenden of overdragen van gegevens van bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, aanstootgevende of blasfemische aard, noch gegevens die leiden of aanleiding geven tot gedrag dat wordt beschouwd als strafbaar feit of als overtreding van de wet- of regelgeving.

 

Reckitt Benckiser is niet in staat berichten of gegevens die naar de websites worden verzonden te beoordelen en draagt daar geen verantwoordelijkheid voor. Reckitt Benckiser behoudt zich echter het recht voor zonder overleg berichten of gegevens die zij om welke reden dan ook ongeschikt acht van de websites te verwijderen.

 

Reckitt Benckiser streeft ernaar om de namen, logo's en merken die op deze website voorkomen, alleen te gebruiken in die gebieden waar zij, of de aan haar gelieerde ondernemingen, daartoe gerechtigd is krachtens in behandeling zijnde of geregistreerde handelsmerken, vergunningen of anderszins. Om iedere vorm van twijfel te voorkomen, streeft Reckitt Benckiser ernaar om geen namen, logo's of merken te gebruiken in de gebieden waar zij daartoe niet gerechtigd is. Gebruik of misbruik van deze handelsmerken of enige andere inhoud van deze website is strikt verboden, behalve indien toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden of op grond van de inhoud van de website.

 

 Op het gebruik van deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing, zonder rekening te houden met de keuze van bepalingen in de wet. Eventuele acties of juridische claims in verband met deze website moeten binnen twaalf maanden na de oorzaak van de actie worden begonnen.