Ogólne warunki
korzystania z witryny Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
 

 

Ogólne warunki korzystania z witryny Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Oficjalne witryny internetowe firmy Reckitt Benckiser (Poland) S.A., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, częś ć grupy Reckitt Benckiser, mają za zadanie przedstawienie firmy jak największej liczbie osób zainteresowanych jej działalnoś cią.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy przeczytać niniejszy regulamin.

Informacje zawarte w witrynie mają charakter informacyjno-rozrywkowy i nie zastępują informacji dostępnych na etykietach i na ulotkach produktów oraz oficjalnych komunikatów naszej firmy.

Informacje zawarte w witrynie nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba ż e wynika to z wyraźnego oś wiadczenia w tym zakresie.

Korzystanie z witryny oznacza zapoznanie się z treś cią oraz akceptację Regulaminu Reckitt Benckiser, która jest warunkiem dostępu do serwisu.

Zakazy
Zgodnie z regulacjami dotyczącym majątkowych i niemajątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, powielanie oraz redystrybucja jakichkolwiek elementów tworzących stronę internetową, w częś ci lub całoś ci, bez zgody uprawnionego jest ograniczone. W przypadku zawartoś ci naszej witryny, uprawnionym jest Reckitt Benckiser.

Wszystkie nasze marki są prawnie chronionymi znakami towarowymi i oznaczeniami.

Zakazuje się w szczególnoś ci kopiowania, reprodukowania, rekompilowania, dekompilowania, dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, rozpowszechniania, publikowania, prezentacji, odgrywania, modyfikowania, załadowywania w celu tworzenia prac pochodnych, przesyłania, udostępniania którejkolwiek częś ci witryny jako częś ci innej witryny, poprzez ramkowanie lub w inny sposób lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób którejkolwiek częś ci witryny.

Dotyczy to zarówno plików graficznych, muzycznych, animowanych jak i kodu źródłowego witryn, w całoś ci lub w fragmencie.

Wyłączenie odpowiedzialnoś ci
Reckitt Benckiser ze względu na specyfikę witryny internetowej, nie daje ż adnej gwarancji czy rękojmi, ż e zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne.

Strony lub witryny, do których odnoś niki znajdują się w witrynie, podane są jedynie w celach informacyjnych. Reckitt Benckiser nie ponosi odpowiedzialnoś ci za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron.

Zmiany
Reckitt Benckiser przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane w terminie 14 dni przed ich wejś ciem w ż ycie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.vanish.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

Reckitt Benckiser ma prawo do wprowadzania zmian w zawartoś ci lub specyfikacji technicznej wszystkich aspektów witryny w dowolnym czasie, według własnego uznania.

Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu będą rozstrzygane przez właś ciwy sąd powszechny.

Za pomocą witryny mogą być organizowane konkursy i promocje. W takich przypadkach opublikowane zostaną osobne Regulaminy okreś lające ich zasady.

Witryna prowadzona jest przez firmę Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą przy ulicy Okunin 1, 05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS nr 0000093441, kapitał zakładowy wpłacony w całoś ci o wysokoś ci 75.302.660,00 złotych, posiadającą NIP 5310005448, REGON 012121071.