POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI


Za dostop do te spletne strani in njeno uporabo veljajo ti pogoji uporabe in vsi veljavni zakoni in drugi pravni predpisi. Z ogledom te strani potrjujete, da ste pogoje prebrali in razumeli ter da se z njimi v celoti strinjate. Če se s pogoji ne strinjate, ne uporabljajte te strani. Reckitt Benckiser d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje uporabe in da brez poprejšnjega obvestila ukine dostop do te spletne strani. Ne prevzemamo odgovornosti za nobeno škodo, ki bi bila zaradi tovrstnih sprememb povzročena uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam.


Vse gradivo (besedila, fotografije, slike, ilustracije, audio- in videoposnetki idr.), zaščiteni znaki izdelkov in storitev (znamke), logotipi, drugi znaki razlikovanja ter druge vsebine, objavljene na spletni strani, so zaščiteni z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Posameznik lahko te vsebine uporablja in tiska izključno za pridobivanje informacij ter za osebno, nekomercialno uporabo. Uporabnikom ni dovoljeno reproducirati, kopirati, distribuirati, predelovati, prenašati, objavljati ali spreminjati vsebine teh spletnih strani brez pisnega dovoljenja družbe Reckitt Benckiser. Brez pisnega dovoljenja družbe ni dovoljeno vzpostavljanje povezav na to spletno stran s spletnih strani tretjih oseb.

 

Razen če je drugače navedeno, je lastnik vseh pravic glede vsebin, objavljenih na tej strani, družba Reckitt Benckiser oz. povezana podjetja oz. njihovi ustrezni registrirani nosilci. Z uporabo in dostopanjem na te strani ne pridobite, izrecno ali implicitno, nobene licence ali pravice do koriščenja znamke, patenta, modela, avtorskih pravic ali drugih pravic, ki pripadajo družbi Reckitt Benckiser in/ali tretji osebi. Glede teh vsebin so uporabniki in registrirani uporabniki odgovorni, da spoštujejo avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine.

 

Reckitt Benckiser ne trdi in ne jamči, izrecno ali implicitno, da je vsebina spletne strani in/ali povezanih strani celovita in aktualna; da bodo spletna strani in/ali povezane strani vedno dostopne in na voljo, ter da ne bodo vsebovale napak, virusov, črvov in drugih računalniških programov, ki bi lahko povzročili škodo uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam. Vsak uporabnik in registrirani uporabnik se izrecno strinjata z uporabo te spletne strani na lastno odgovornost. Vi – in ne Reckitt Benckiser – prevzemate morebitne stroške, povezane z vzdrževanjem in popravili računalniške opreme. Kakršnokoli jamstvo na tej spletni strani se nanaša izključno na izdelke ali storitve, ki jih nudi Reckitt Benckiser.

 

Gradivo, ki se pošilja preko spletnih strani oz. je preko spletnih strani dostopno, ni poslovna skrivnost in ga ne smatramo za poslovno skrivnost, tajno ali zaupno gradivo. S pošiljanjem gradiva na spletno stran pooblaščate družbo Reckitt Benckiser in/ali povezana podjetja, da ga neomejeno uporabljajo za katerikoli namen, vključno z razmnoževanjem, prenosom, objavljanjem, prenašanjem in kakršnokoli drugo uporabo, ne da bi za to morali plačati kakršnokoli nadomestilo.

Družba Reckitt Benckiser se ne obvezuje, da bo odgovarjala na interaktivne vsebine.

Prepovedano je objavljanje, pošiljanje in izmenjava vsebin, s katerimi se kršijo veljavni pravni predpisi Republike Slovenije, zlasti lažnih oz. neresničnih, zavajajočih, žaljivih, klevetniških, vulgarnih, grozečih, vznemirjujočih, rasističnih ali šovinističnih vsebin, vsebin, ki kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, vsebin, s katerimi se nepooblaščeno razkrivajo osebni podatki ali se z njimi krši pravica do zasebnosti tretjih oseb ali drugih uporabnikov ter drugih neprimernih vsebin ter vsebin, s katerimi se lahko povzroča škoda družbi Reckitt Benckiser, drugim uporabnikom ali tretjim osebam, kar med drugim vključuje tudi vsebine, ki napeljujejo na kazniva dejanja, katerih posledica je osebna odgovornost in podobno.

Reckitt Benckiser ne more pregledovati gradiva in interaktivnih vsebin, ki so poslani na to spletno stran. Kljub temu si Reckitt Benckiser pridržuje pravico, da po lastni oceni umakne gradivo in interaktivne vsebine, za katere meni, da so iz kateregakoli razloga nesprejemljivi.

 

Reckitt Benckiser bo uporabljal imena, logotipe, znake, znamke in druge zaščitene vsebine, ki se pojavljajo na tej spletni strani, izključno na področjih, za katere je pooblaščen na podlagi registracije ali prijave znamke, na podlagi licence ali soglasja s strani imetnika. Da bi se izognili vsem dvomom, Reckitt Benckiser tukaj izjavlja, da ne bo uporabljal imen, logotipov, znakov, znamk in drugih zaščitenih vsebin na področjih, za katere ni pooblaščen, v kolikor bi bila taka uporaba v nasprotju z veljavno zakonodajo, ter da na področjih, za katera ni pooblaščen, ne bo niti izročal niti nudil izdelkov in/ali storitev, ki so označeni kot takšna zaščitena vsebina. Uporaba teh zaščitenih vsebin na tej spletni strani je v nasprotju z določili teh pogojev, njihova zloraba pa je strogo prepovedana.

 

Za to spletno stran in te pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije. Z dostopom na to spletno stran in njeno uporabo soglašate, da so v primeru spora pristojna slovenska sodišča.

 

Ti pogoji uporabe veljajo od junija 2009.

 

© 2001–2009 Reckitt Benckiser d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin.

Vse pravice pridržane.