DÔLEŽITÉ PRÁVNE UPOZORNENIE


POZOR
Prístup na túto stránku a všetky stránky spoločnosti Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o., so sídlom Drieňová 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 362 150, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6095/B (ďalej len Reckitt Benckiser“) a ich používanie (ďalej len „stránka/stránky“) sa riadi týmito všeobecnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „podmienky“). Zobrazením tejto stránky pristupujete k týmto podmienkam, súhlasíte s ich znením a zaväzujete sa ich dodržiavať; ak s podmienkami nesúhlasíte, túto stránku nezobrazujte. Naše stránky môžu obsahovať ďalšie dodatočné podmienky platné pre využívanie týchto stránok. V prípade, že nastane rozpor medzi týmito podmienkami a dodatočnými podmienkami uvedenými na niektorej z našich stránok, prednosť majú tieto podmienky. Reckitt Benckiser si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, resp. ukončenie prístupu na tieto stránky kedykoľvek bez nutnosti oznámenia tejto zmeny, resp. rozhodnutia o ukončení prístupu na tieto stránky tretím osobám, preto je potrebné, aby ste si znenie týchto podmienok po zobrazení stránky vždy overili.


Túto stránku si môžete prezerať pre účely zábavy a získania informácií o spoločnosti Reckitt Benckiser a jej produktoch. Materiál zverejnený na stránke si môžete stiahnuť len na domáci počítač alebo vytlačiť len pre svoje vlastné nekomerčné, vzdelávacie, súkromné a domáce potreby. Obsah tejto stránky nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať ani meniť bez písomného súhlasu spoločnosti Reckitt Benckiser. Vytváranie odkazov na túto stránku zo stránok tretích osôb bez vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti Reckitt Benckiser je zakázané.

 

Ak nie je stanovené inak, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k materiálu nachádzajúcom sa na tejto stránke (okrem iného k fotografiám a grafickým znázorneniam a iným informáciám a materiálom) prináležia spoločnosti Reckitt Benckiser alebo poskytovateľom licencie.  Používaním ani vstupovaním na túto stránku neprechádzajú na žiadnu tretiu osobu žiadne osobnostné, majetkové alebo vlastnícke práva ani práva duševného vlastníctva k predmetnej stránke a veciam, prostredníctvom ktorých je stránka vyjadrená; všetky osobnostné a majetkové práva, práva duševného vlastníctva a vlastnícke nároky k tejto stránke zostávajú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Reckitt Benckiser a  poskytovateľov licencie.  Stránky spoločnosti Reckitt Benckiser sú chránené autorským zákonom a inými súvisiacimi platnými právnymi predpismi. V prípade, že porušíte niektorú z podmienok uvedených v tomto Právnom upozornení alebo v iných podmienkach uverejnených na iných stránkach, Vaše povolenie na používanie týchto stránok sa automaticky zruší. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tomto Právnom upozornení tretím osobám, sú výhradnými právami spoločnosti Reckitt Benckiser, resp. poskytovateľov licencie .

 

V prípade potreby oficiálnej komunikácie so spoločnosťou Reckitt Benckiser ohľadom akejkoľvek právnej záležitosti súvisiacej so stránkou, kontaktujte nás, prosím, na vyššie uvedenej adrese. Pre úplnosť dodávame, že na našej firemnej webovej stránke www.reckittbenckiser.com nájdete zoznam všetkých miestnych pobočiek spoločnosti Reckitt Benckiser.

Spoločnosť poskytuje informácie nachádzajúce na stránke v rozsahu uvedenom na stránke, bez akýchkoľvek ďalších záruk, vyhlásení a potreby splnenia iných podmienok akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Reckitt Benckiser neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia o presnosti alebo úplnosti obsahu tejto stránky alebo iných stránok, na ktoré táto stránka odkazuje. Spoločnosť Reckitt Benckiser môže meniť obsah stránky kedykoľvek bez nutnosti oznámenia takejto zmeny tretím osobám. Na stránkach sa môžu vyskytovať aj neaktuálne informácie. Spoločnosť Reckitt Benckiser sa nezaväzuje tieto informácie priebežne aktualizovať. Spoločnosť Reckitt Benckiser bude aktualizovať len tie informácie nachádzajúce sa na stránke, ktoré uzná za vhodné. Spoločnosť Reckitt Benckiser v maximálnom možnom rozsahu, ktorý platné právne predpisy povoľujú, vylučuje potrebu uvádzania akýchkoľvek vyhlásení, záruk a iných podmienok, ktoré by mohli platiť pre túto stránku, keby neexistovalo toto Právne upozornenie.

 

Spoločnosť Reckitt Benckiser (vrátane jej pridružených spoločností a vedúcich pracovníkov, konateľov, zamestnancov, akcionárov alebo zástupcov spoločnosti Reckitt Benckiser a jej pridružených spoločností) nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu, nepriamu, náhodnú, následnú škodu alebo škodu plniacu represívnu funkciu, ktorá vznikne tretej strane v súvislosti s: (a) možnosťou (resp. nemožnosťou) prístupu na túto stránku, (b) používaním (resp. nepoužívaním) tejto stránky, (c) alebo obsahom akejkoľvek stránky, na ktorú odkazuje táto stránka.

 

Spoločnosť Reckitt Benckiser nezaručuje, že táto stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahuje žiadne vírusy ani iné škodlivé komponenty, Používateľ tejto stránky preberá náklady na potrebný servis svojho počítača, prípadne na jeho opravy alebo nápravy v plnej výške. Akékoľvek rozhodnutie v súvisiacom konaní bude obmedzené na peňažnú škodu a nebude obsahovať iný súdny príkaz než príkaz na zaplatenie peňažnej čiastky.


Odoslaním alebo prenosom informácií na túto stránku cez Internet zaručujete spoločnosti Reckitt Benckiser, že predmetné informácie sú a budú považované za nedôverné a nemáte k nim vy ani tretie osoby žiadne práva. Prenosom alebo odoslaním akejkoľvek správy alebo informácie na túto stránku poskytujete spoločnosti Reckitt Benckiser alebo jej pridruženým spoločnostiam súhlas s využívaním Vašej správy, resp. informácie, na akýkoľvek účel, vrátane kopírovania, prenosu, zverejňovania, vysielania a zasielania. Spoločnosť Reckitt Benckiser nie je povinná reagovať na správy zasielané na túto stránku, ani poskytnúť tretej osobe peňažnú alebo nepeňažnú náhradu za poskytnutie takýchto správ, resp. informácií. Upozorňujeme Vás na to, že na našu stránku je možné vkladať len správy, resp. informácie, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Porušenie predmetných platných právnych predpisov, vrátane tých, ktoré zakazujú zverejňovať výhražný, hanlivý, urážlivý, obscénny, pornografický, neslušný alebo znevažujúci materiál, materiál propagujúci násilie, vandalizmus, vulgárnosť, diskrimináciu, alebo akýkoľvek materiál, ktorý by mohol predstavovať alebo povzbudzovať konanie, ktoré je možné považovať za trestný čin, je zakázané.

 

Spoločnosť Reckitt Benckiser nenesie žiadnu zodpovednosť za kontrolu správ a informácií vložených na svoje stránky treťou osobou. Spoločnosť Reckitt Benckiser si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odstraňovať akékoľvek správy alebo informácie, ktoré je možné, z akéhokoľvek dôvodu, považovať za neprípustné.


Spoločnosť Reckitt Benckiser používa názvy, logá, značky, ochranné známky a iné práva chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva, ktoré sa vyskytujú na tejto stránke len na tom území, na ktorom má spoločnosť Reckitt Benckiser alebo jej dcérske spoločnosti na to oprávnenie na základe príslušných platných právnych predpisov. Pre vylúčenie pochybností spoločnosť Reckitt Benckiser nemá v záujme používať žiadne meno, logo, ochrannú známku, značku alebo iné práva chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva na území, na ktorom na takéto konanie nemá oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov, a teda nebude na tomto území dodávať ani ponúkať výrobky, resp. služby, ktoré nesú takéto meno, logo, ochrannú známku značku alebo iné právo chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva. Používanie alebo zneužitie ochranných známok, značiek, mien, lóg, iných práv chránených autorským právom a právom duševného vlastníctva alebo iného obsahu nachádzajúceho sa na stránke, s výnimkou prípadov, kedy je to umožnené podľa týchto podmienok alebo tejto stránky, je prísne zakázané.

Tieto podmienky sa spravujú právom Slovenskej republiky. Prístupom a používaním tejto stránky súhlasíte, že na riešenie akýchkoľvek sporov budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Toto dôležité právne upozornenie platí od 1.1.2008.

Ó  2001-2007 Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené.